Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2020

1393 3904 500
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viahavingdreams havingdreams

December 29 2019

Nie mam żalu do nikogo, sama sobie krzywdę zrobię.
— Renata Przemyk
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
9407 feb6
6682 292b 500
Reposted fromunco unco viahavingdreams havingdreams
9872 a551
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
Miłość i nienawiść są bardzo blisko siebie. Freud powiedział, że miłość i nienawiść to w zasadzie to samo. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść, jak się powszechnie sądzi. Jeśli jest nienawiść, to jest jeszcze jakaś nadzieja, jakaś niezrealizowana potrzeba, jakieś pragnienie. Obojętność to stan, w którym już nic nie ma znaczenia i jest ona znacznie bardziej toksyczna.
— Agnieszka Jucewicz – Kochaj wystarczająco dobrze
3030 c878 500

M. Hłasko

November 19 2019

"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
1483 656c
Reposted from0 0 vianettle-carrier nettle-carrier
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianettle-carrier nettle-carrier
7378 28c3 500
6141 1211 500
Reposted fromlemisz lemisz viahavingdreams havingdreams
5803 ec12 500
Świetlicki.
I tak dziwnie oddycha się tym tygodniem, zbyt ciężko.
Reposted fromzenibyja zenibyja viahavingdreams havingdreams
3158 cdb4 500
Reposted fromcvx cvx viawishyouwerehere wishyouwerehere
9584 6c0c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl