Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

7800 98ef 500
Reposted from0 0
7826 a6cb 500
Reposted from0 0

August 18 2017

3119 22a3 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo

August 11 2017

Reposted fromweightless weightless vianiskowo niskowo

July 31 2017

7654 84c9
Reposted fromemblemat emblemat viamarcinmarcin marcinmarcin
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow vianiskowo niskowo
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vianiskowo niskowo
3156 428c
Reposted fromretro-girl retro-girl vianiskowo niskowo
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

July 07 2017

7935 3838 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
7427 aae7
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
6002 745b 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają zdawać sobie z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
2576 6c90
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
Pierwsza warstwa: skóra. 

Druga warstwa: krew. 

Trzecia warstwa: kości. 

Czwarta warstwa: dusza. A ślad 

twoich zębów 

jest najgłębiej, 

najgłębiej
— Ś.
Reposted fromzmora zmora vianiskowo niskowo

July 05 2017

7665 32f6
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl