Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos viahistoriahisterii historiahisterii
1833 814c 500
Reposted frompiehus piehus viamarcinmarcin marcinmarcin
4289 203f 500
Reposted fromfeminine feminine viapsychojunkie psychojunkie

January 11 2018

9309 002e 500
Reposted from777727772 777727772 viahavingdreams havingdreams
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
0978 468b 500
Reposted from777727772 777727772 viabajaderra bajaderra
5806 6926 500
Reposted fromrawriot rawriot viabajaderra bajaderra
1074 bfd8 500
Reposted frommoai moai viabajaderra bajaderra
Reposted fromFlau Flau viabajaderra bajaderra
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viabajaderra bajaderra
9051 fc4d
Reposted fromtojad tojad viapsychojunkie psychojunkie
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaflesz flesz
6023 fb06
Reposted fromepidemic epidemic viapsychojunkie psychojunkie

January 07 2018

7481 f700
Reposted fromnyaako nyaako viaPastel-Pale Pastel-Pale
6037 8753
2094 5275
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl